Khuyến mãi Sự Kiện khi đăng ký từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 30/10/2017